It looks like you're trying to visit our USA store, would you like to go to our UK store?

Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

  Hermespazar.com olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Ne Şekilde İşlenebileceği

6698 sayılı KVKK uyarınca, hermespazar.com ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmet, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızca işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Paylaştığınız kişisel veriler,

 

 • Müşterilerimize verdiğimiz hizmetin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ver hizmetlerimizi geliştirebilmek için,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine verebilmek için,
 • Üyelerimize geniş kapsamda çeşitli imkânlar sunabilmek veya bu imkânları sunabilecek kişi veya kurumlara yasal çerçevede paylaşabilmek için,
 • Reklam tercihlerinizi analiz etmek için,

6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Üçüncü Kişi veya Kuruluşlar Hakkında Bilgilendirme

Yukarıda belirtilen amaçlarla, hermespazar.com ile paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi /kuruluşlar; ana hissedarlarımız, reklam verenler, doğrudan veya dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz; başta www.hermespazar.com altyapısını kullanan üye firmalar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmaz üzere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya veri işleyen sıfatı ile hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi/yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3.kişiler ve kuruluşlardır.

Reklam amaçlı kullanılacak çerezlere ilişkin “www.hermespazar.com Çerez Politikası” olup, şu anda okuduğunuz “Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasının” bir parçasını oluşturmaktadır. Çerez politikamız hakkında bilgi metnine altta yer alan Çerez Politikası başlığı ile ulaşabilirsiniz.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Şekli

Kişisel verileriniz, 

 • www.hermespazar.com internet sitesi ve mobil uygulamalarındaki formlar ile ad, soyad, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri seklinde;
 • www.hermespazar.com ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan;
 • Ayrıca farklı kanallardan dolayı elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunulduğu veriler, sosyal medya platformları (Facebook, Twitter, Google, Instagram vb.) gibi sosyal paylaşım sitelerinden paylaşıma açık profil ve verilerden; işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.

 

 1. KVKK Yürürlüğe Girmeden Önce Elde Edilen Kişisel Verileriniz

    www.hermespazar.com, KVKK’nun yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce yayım hayatına başlamadığı için bu tarihten önce depoladığımız bir kişisel veri bulunmamaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

 Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, yukarıda sayılan yöntemlerden herhangi birisi ile toplanmış kişisel verileriniz KVKK kapsamında kalmak kaydıyla ve sözleşme amaçlarına uygun olarak yurtdışında bulunan (Kişisel Veriler Kurulu tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli korumanın bulunduğu ülkelere) hizmet aracılarına da aktarabilecektir.

Kişisel Verileriniz;

 • Ürün ve hizmetlerin sunulması ve tanıtılması için işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımız,
 • Acil yardım çağrısı halinde konumunuzu tespit edecek olan yetkili mercilere,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmi kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • www.hermespazar.com ile ticari ilişki içinde bulunan ve telefon numaranıza sahip tüzel kişilere,

Gerekli görüldüğü durumlarda aktarılabilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin Saklanması ve Korunması

www.hermespazar.com, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12.maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimini engellemekle; muhafazalarını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin Güncel ve Doğru Tutulması

KVKK’nun 4.maddesi uyarınca www.hermespazar.com’ un kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda www.hermespazar.com’ un yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için üyelerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşması veya web sitesi / mobil uygulama üzerinden güncellemesi gerekmektedir.

 

 1. 6698 Sayılı KVKK Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları

6698 sayılır KVKK 12.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince, Kişisel Veri Sahibinin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir:

Kişisel Veri Sahibi, www.hermespazar.com’ a (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nun 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

 1. İletişim ve Başvuru Yönetimi

www.hermespazar.com tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ve bu belgenin bulunduğu internet adresinde ilan edilecektir.

Kişisel Veri Sahipleri; sorularını, görüşlerini veya taleplerini info@hermespazar.com e-posta adresine yöneltebilirler.

www.hermespazar.com adresine iletilen taleplere, gerekçeli olmak ve 30 gün içinde cevap vermek kaydıyla olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan verebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemlerin ücretsiz olması esastır. Ancak işlemlerin bir maliyet gerektirmesi hainde, www.hermespazar.com, ücret talebinde bulunma hakkını saklı tutar. Bu ücretler, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13.maddesine göre belirlenen tarife üzerinden belirlenir.

Web sayfamızda, uygulamamızda ve diğer sair kanallarımızda kişisel verilerinizi paylaşacak Kişisel Veriler Politikamızı ve politikamızda yer alan işlenme, işlenme yöntemleri, verilerin aktarılması, satışı ve diğer ilgili hususlar hakkındaki şartları, bir sosyal medya uygulaması olan www.hermespazar.com ile paylaşılan verilerin web sayfasında, uygulamalarda ve sosyal medya kanallarında kullanılmasını, bildirimlerde ve önerilerde bulunulmasını, üyelerin yararına olması şartıyla ticari anlamda üçüncü kişilere paylaşabileceğini ve yine bunun için kabulde bulunduğunuzu, yasal haklarınızı kullanmadan önce www.hermespazar.com’ a başvuruda bulunacağınızı KVKK’da büyük öneme haiz,  belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza şeklinde tanımlanan açık bir rıza ile kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.

 

Bu sözleşme en son 18/03/2020 tarihinde güncellenmiştir.

 

ÇEREZ (COOKIE) POLİTİKASI

Çerez Politikamız, Gizlilik Politikamızın bir parçasını oluşturur.

 

Çerez (Cookie) Nedir?

  Günümüzde neredeyse her web sitesi çerez kullanmaktadır. Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir deneyim sağlamak için, çoğu internet sitesi gibi biz de çerezler kullanıyoruz. Çerez, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde cihazınıza (örneğin; bilgisayar veya cep telefonu) depolanan küçük bir metin dosyasıdır. Çerezler, bir web sitesinin ilk ziyaret sırasında tarayıcınız aracılığıyla cihazınıza depolanabilirler. Aynı siteyi aynı cihazla tekrar ziyaret ettiğinizde tarayıcınız cihazınızda site adına kayıtlı bir çerez olup olmadığını kontrol eder. Eğer kayıt var ise, kaydın içindeki veriyi ziyaret etmekte olduğunuz web sitesine iletir. Bu sayede web sitesi, sizin siteye daha önce ziyaret ettiğinizi anlar ve size iletilecek içeriği de ona göre tayin eder.

Çerezler Neden Kullanılır?

  Bazı çerezler, daha önceki ziyaretlerinizde kullandığınız tercihlerin web sitesi tarafından hatırlanmasını sağlayarak, sonraki ziyaretlerinizin çok daha kullanıcı dostu ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmasını sağlar.

  Ayrıca web sitesinde bulunan üçüncü taraflara ait linkler, bu üçüncü taraflara ait gizlilik politikalarına tabi olmakla birlikte, gizlilik uygulamalarına ait sorumluluk www.hermespazar.com’ a ait olmamaktadır ve bu bağlamda ilgili link kapsamında site ziyaret edildiğinde siteye ait gizlilik politikasının okunması önerilmektedir.

Çerez Türleri

  Ana kullanım amacı kullanıcılara kolaylık sağlamak olan çerezler, temel olarak 4 ana grupta toplanmaktadır:

 • Oturum Çerezleri: İnternet sayfaları arasında bilgi taşıması ve kullanıcı tarafından girilen bilgilerin sistemsel olarak hatırlanması gibi çeşitli özelliklerden faydalanmaya olanak sağlayan çerezlerdir ve internet sitesine ait fonksiyonların düzgün bir şekilde işleyebilmesi için gereklidir.
 • Performans Çerezleri: Sayfaların ziyaret edilme frekansı, olası hata iletileri, kullanıcıların ilgili sayfada harcadıkları toplam zaman ile birlikte siteyi kullanım desenleri konularında bilgi toplayan çerezlerdir ve internet sitesinin performansını arttırma amacıyla kullanılmaktadır.
 • Fonksiyonel Çerezler: Kullanıcıya kolaylık sağlanması amacıyla önceden seçili olan seçeneklerin hatırlatılmasını sağlayan çerezlerdir ve internet sitesi kapsamında kullanıcılara gelişmiş internet özellikleri sağlanmasını hedeflemektedir.
 • Reklam ve Üçüncü Taraf Çerezler: Üçüncü parti tedarikçilere ait çerezlerdir ve internet sitesindeki bazı fonksiyonların kullanımına ve reklam takibinin yapılasına olanak sağlamaktadır.

Çerezlerin Kullanım Amaçları

www.hermespazar.com tarafından kullanılmakta olan çerezlere ait kullanım amaçları aşağıdaki gibidir:

 • Güvenlik Amaçlı Kullanımlar: www.hermespazar.com, sistemlerinin idaresi ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, bu sitedeki fonksiyonlardan yararlanmayı sağlayan veya düzensiz davranışları tespit eden çerezler kullanabilmektedir.
 • İşlevselliğe Yönelik Kullanımlar: www.hermespazar.com, sistemlerinin performansının artırılması ve ölçülmesi amacıyla, gönderilen iletilerle olan etkileşimi ve kullanıcı davranışlarını değerlendiren ve analiz eden çerezler kullanabilmektedir.
 • Reklam Amaçlı Kullanımlar: www.hermespazar.com, kendine veya üçüncü taraflara ait sistemlerin üzerinden kullanıcıların ilgi alanları kapsamında reklam ve benzeri içeriklerin iletilmesi amacıyla, bu reklamların etkinliğini ölçen veya tıklanma durumu analiz eden çerezler kullanabilmektedir.

Çerezleri Kontrol Etme ve Silme

  Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir web sitesi cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar. Aynı zamanda daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür. Çerezlerin kontrol edilmesine veya silinmesine ilişkin işlemler kullandığınız tarayıcıya göre değişebilmektedir.

  Çerez kullanım seçiminin değiştirilmesine ait yöntem, tarayıcı tipine bağlı olarak değişmekte olup, ilgili hizmet sağlayıcıdan dilendiği zaman öğrenilebilmektedir.

   Bu politikanın en son güncellendiği tarih 18/03/2020